પતિ(પત્નીને) : ‘જો મને લોટરી લાગે તો તું શું કરે ?’

પત્ની : ‘હું અડધું ઈનામ લઈને હંમેશ માટે જતી રહું.’

પતિ : ‘બહુ સરસ ! મને 50 રૂપિયાની લોટરી લાગી છે. આ લે 25 રૂપિયા અને ચાલતી પકડ !’